سنگربان تيم ساحلي کشورمان در مسابقات بين‌قاره‌اي امارات سيد پيمان حسيني لرگاني متولد سال 62 از نوشهر بود.
ملی‌پوش مازندرانی فوتبال ساحلی ایران گفت: برخی از ملی‌پوشان یا هیچ شغلی ندارند و یا مشغول به شغل‌هایی هستند که با جایگاه یک ملی‌پوشان همخوانی ندارد‌.